Zastupitelstvo Městské části Praha 9 zasedá již za týden v úterý 07.12.2021

30. 11. 2021 | Články

Přátelé,

dovoluji si připomenout, že Zastupitelstvo Městské části Praha 9 zasedá již za týden v úterý 07.12.2021 od 10:00 hodin v zasedací místnosti nové budovy radnice, 2. patro, Sokolovská 14/324, Praha 9.

Obvykle bych Vás žádal, ať přijdete a jelikož začínáme interpelacemi, tak abyste si řekli, co se Vám líbí, nelíbí či jak může radnice udělat život v naší městské části zase o kus příjemnější. Dnes prosím, s ohledem na vývoj pandemie, pakliže máte co říci, využijte primárně elektronický kontakt a on-line přenos zasedání.

Vím, že toho je hodně, tak ať se něco nezapomene.

Celý program zasedání naleznete zde:

 1. Interpelace občanů (10:15 – 10:45 hod.)
 2. Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 v 1. čtvrtletí 2022
 3. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022
 4. Převod bytové jednotky v bytovém domě Sokolovská č.p. 608, k.ú. Vysočany, Praha 9
 5. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Skloněná č.p. 549/8, k.ú. Vysočany, Praha 9
 6. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Prosek Ing. Miroslavě Solárové a Bc. Michalovi Piekutowski, spoluvlastníkům bytové jednotky č. 584/25 v domě č.p. 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 a 585 v ul. Litoměřická
 7. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov Tereze Slancové a Jiřímu Svobodovi, spoluvlastníkům bytové jednotky č. 281/28 v domě č.p. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a 284 v ul. Teplická
 8. Prodej části pozemku parc. č. 1088/5 v k. ú. Vysočany
 9. Svěření pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
 10. Svěření pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
 11. Odejmutí stavby stojící na pozemku parc.č. 550/770 v k.ú. Střížkov (dle GP pro vyznačení budovy nově na pozemku parc.č. 550/771) ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9
 12. Prodej nebytových jednotek – garáží č. 856/335, č. 856/26, č. 856/418 a č. 856/440 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
 13. Prodej nebytových jednotek – garáží č.1, č.2, č. 3 a č. 4 na pozemku parc.č. 3215/7 v k.ú. Libeň, umístěných ve vnitrobloku za domem Drahobejlova 1601/35 v Praze 9
 14. Připomínky MČ Praha 9 k návrhu aktualizace č. 5 ZÚR HMP
 15. Změna zřizovací listiny MŠ Kovářská
 16. Volba nového tajemníka Finančního výboru ZMČ P9
 17. Zápisy z KV a FV ZMČ P9
 18. Informativní zprávy a návrhy
 19. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9

Martin na Facebooku